اتمام موجودی


یکی از بهترین ارقام پسته،پسته احمدآقایی است...گلدهی در این رقم در سالهای مختلف به طور متوسط از 4 فروردین شروع و تا 12 فروردین ادامه دارد.برگ ها در این رقم کوچک و حدوداُ 60 درصد برگ ها 3 برگچه ای هستند.قابلیت انتهایی  قوی و عادت رشد درخت گسترده است.

به اشتراک گذاشتن با:

-جزء ارقام کم تا متوسط رشد است.

-شکل میوه پسته رقم احمد آقایی بادامی و رنگ پوست آن سفید و زرد است.

-تراکم پسته در خوشه متوسط و تقریبا در هر خوشه 18 دانه پسته در پایان فصل قابل برداشت است.

-یک دانه پسته تازه:30 گرم.

-یک دانه پسته خشک:54 گرم.

-بیش از 98 درصد میوه ها خندان هستند.

-در اواسط شهریور قابل برداشت هستند.

-مقدار پروتئین مغز بین 16-15 درصد و چربی آن 58-59 درصد است.

-بهترین فاصله کاشت برای رقم پسته احمد آقایی 6متر بین ردیف و 4 متر روی ردیف است.

-رشد مغز از 10 تیر شروع و در شهریور قابل برداشت است.

نوع پسته رقم احمد آقایی برای نخستین بار توسط احمدآقا فروتن در احمدیه نوق از توابع شهرستان رفسنجان شناسایی شد.
کد را وارد کنید reloadrecaptcha

محصولات مرتبط