اتمام موجودی


پسته احمدآقایی،نوع برشته ی آن برگرفته از همان نوع خام آن محصول است.لازم به ذکر است که عکس محصول گذاشته شده در نوع برشته،عکس خام همان نوع از پسته است.

به اشتراک گذاشتن با:

-جزء ارقام کم تا متوسط رشد است.

-شکل میوه پسته رقم احمد آقایی بادامی و رنگ پوست آن سفید و زرد است.

-تراکم پسته در خوشه متوسط و تقریبا در هر خوشه 18 دانه پسته در پایان فصل قابل برداشت است.

-یک دانه پسته تازه:30 گرم.

-یک دانه پسته خشک:54 گرم.

-بیش از 98 درصد میوه ها خندان هستند.

-در اواسط شهریور قابل برداشت هستند.

-مقدار پروتئین مغز بین 16-15 درصد و چربی آن 58-59 درصد است.

-بهترین فاصله کاشت برای رقم پسته احمد آقایی 6متر بین ردیف و 4 متر روی ردیف است.

-رشد مغز از 10 تیر شروع و در شهریور قابل برداشت است.

نوع پسته رقم احمد آقایی برای نخستین بار توسط احمدآقا فروتن در احمدیه نوق از توابع شهرستان رفسنجان شناسایی شد.

محصولات مرتبط