پسته ریز 34 دانه(برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 32,600 تومان
پسته ریز 34 دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 62,500 تومان
پسته ریز 34 دانه(برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 89,000 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 31,600 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 60,500 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 86,000 تومان
پسته ریز 34دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 114,000 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 110,000 تومان