احمدآقایی 25 دانه(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 57,600 تومان
احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 201,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(برشته)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 158,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(برشته)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 110,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 56,600 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 108,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(750گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 155,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 197,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,000 تومان