%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 97,500 تومان
%25 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 186,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 267,000 تومان
%9 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 94,000 تومان
%26 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 181,000 تومان
%13 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 259,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 219,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 341,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 112,700 تومان