%7 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 117,000 تومان
%8 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 222,000 تومان
%7 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 316,000 تومان
%7 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 116,000 تومان
%8 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 220,000 تومان
%8 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 314,000 تومان
%5 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 250,000 تومان
%10 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 355,000 تومان
%6 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 131,000 تومان