کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,700 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 108,700 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 170,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 55,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 106,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 167,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 198,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 194,000 تومان