کله قوچی 20دانه(برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 77,000 تومان
کله قوچی 20دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 146,000 تومان
کله قوچی 20دانه(برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 208,000 تومان
کله قوچی 20دانه(برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان
کله قوچی 20دانه(خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 76,000 تومان
کله قوچی 20دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 144,000 تومان
کله قوچی 20دانه(خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 205,000 تومان
کله قوچی 20دانه(خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 260,000 تومان
کله قوچی24 دانه (خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 240,000 تومان