اکبری 22دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 213,000 تومان
اکبری 22دانه (برشته)
هربسته یک کیلویی : 217,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته)
هربسته یک کیلویی : 182,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 178,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 169,000 تومان
فندقی 27دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 163,000 تومان
مغز شکستنی
هربسته یک کیلویی : 221,000 تومان
اکبری 19 دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 216,000 تومان
پسته ریز 34دانه (برشته)
هربسته یک کیلویی : 96,000 تومان