لیست قیمت ها

 

 لیست قیمت پسته ها

نام محصول

قیمت محصول

احمدآقایی 25 دانه(برشته)(250گرمی)

57,600 تومان

احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)

201,000 تومان

احمدآقایی 25 دانه(برشته)(750گرمی)

158,000 تومان

احمدآقایی 25 دانه(برشته)(500گرمی)

110,000 تومان

احمدآقایی 25 دانه(خام)(250گرمی)

56,600 تومان

احمدآقایی 25 دانه(خام)(500گرمی)

108,000 تومان

احمدآقایی 25 دانه(خام)(750گرمی)

155,000 تومان

احمدآقایی 25 دانه(خام)(یک کیلویی)

197,000 تومان

احمد آقایی28دانه (خام) (250 گرمی)

56,000 تومان

احمد آقایی28دانه (خام) (500 گرمی)

107,000 تومان

احمد آقایی28دانه (خام) (750 گرمی)

154,000 تومان

احمد آقایی 24 دانه(برشته)(خندان شده توسط دستگاه) (500 گرمی)

90,500 تومان

احمد آقایی28دانه (خام) (یک کیلویی)

195,000 تومان

احمد آقایی 24 دانه(برشته)(خندان شده توسط دستگاه) (یک کیلویی)

165,000 تومان

کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)

 56,700 تومان

کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)

108,700 تومان 

کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)

 170,000 تومان 

کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)

 55,700 تومان 

کله قوچی 24دانه (خام) (500 گرمی)

 106,700 تومان 

کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)

 167,000 تومان 

کله قوچی 24دانه (برشته) (یک کیلویی)

 198,000 تومان 

کله قوچی 24دانه (خام) (یک کیلویی)

 194,000 تومان 

اکبری 22دانه (خام) (یک کیلویی)

 219,000 تومان 

اکبری 22دانه (برشته) (یک کیلویی)

 223,000 تومان 

فندقی27 دانه (خام) (750 گرمی)

144,000 تومان

پسته ریز 34 دانه(برشته) (250 گرمی)

 32,600 تومان

پسته ریز 34 دانه(برشته) (500 گرمی)

 62,500 تومان 

پسته ریز 34 دانه(برشته) (750 گرمی)

 89,000 تومان 

پسته ریز 34 دانه(خام) (250 گرمی)

 31,600 تومان 

پسته ریز 34 دانه(خام) (500 گرمی)

 60,500 تومان 

پسته ریز 34 دانه(خام) (750 گرمی)

 86,000 تومان 

پسته ریز 34دانه (برشته) (یک کیلویی)

 114,000 تومان 

پسته ریز 34 دانه(خام) (یک کیلویی)

 110,000 تومان 

مغز شکستنی (250 گرمی)

 74,750 تومان 

مغز شکستنی (500 گرمی)

 143,000 تومان 

مغز شکستنی (750 گرمی)

 204,750 تومان 

قاووت پسته ای (400 گرمی)

 65,000 تومان 

 

 لیست قیمت بادام زمینی ها

نام محصول

قیمت محصول

بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)

90,100 تومان

بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)

172,500 تومان

بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)

247,100 تومان

بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)

89,100 تومان

بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)

170,500 تومان

بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)

244,100 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (250 گرمی)

98,700 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)

189,000 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)

396,000 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)

97,700 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (500 گرمی)

187,000 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (750 گرمی)

293,000 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (یک کیلویی)

345,000 تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (یک کیلویی)

340,000 تومان

بادام هندی سایز320 (برشته) (یک کیلویی)

314,000 تومان

بادام هندی سایز320 (خام) (یک کیلویی)

310,000 تومان

 

 لیست قیمت بادام ها

نام محصول

قیمت محصول

بادام کاغذی برشته (250 گرمی)

49,500 تومان

بادام کاغذی برشته (500 گرمی)

92,700 تومان

بادام کاغذی برشته (750 گرمی)

133,000 تومان

بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)

169,000 تومان

بادام کاغذی خام (250 گرمی)

48,500 تومان

بادام کاغذی خام (500 گرمی)

90,700 تومان

بادام کاغذی خام (750 گرمی)

130,000 تومان

بادام کاغذی خام (یک کیلویی)

165,000 تومان

مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)

54,000 تومان

مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)

103,700 تومان

مغز بادام درجه1 برشته (750 گرمی)

148,600 تومان

مغز بادام درجه1 خام (250گرمی)

53,000 تومان

مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)

101,700 تومان

مغز بادام درجه1 خام (750گرمی)

145,600 تومان

مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)

185,000 تومان

مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)

189,000 تومان

 

 لیست قیمت گردو ها

نام محصول

قیمت محصول

گردو درجه یک ۴۶%مغز

90,000 تومان

گردو کاغذی درجه یک (250 گرمی)

35,600 تومان

گردو کاغذی درجه یک (500 گرمی)

68,000 تومان

گردو کاغذی درجه یک (750 گرمی)

97,000 تومان

گردو کاغذی درجه یک (یک کیلویی)

124,000 تومان

 

 لیست قیمت فندق ها

نام محصول

قیمت محصول

مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)

90,500 تومان

مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)

248,000 تومان

مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)

173,000 تومان

مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)

315,000 تومان

مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)

88,800 تومان

مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)

243,000 تومان

مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)

169,000 تومان

مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)

309,000 تومان

 

 لیست قیمت مویز ها

نام محصول

قیمت محصول

مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)

71,500 تومان

مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)

37,400 تومان

مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)

103,000 تومان

مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)

130,000 تومان