فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 237,000 تومان
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 232,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 100,000 تومان
مغز شکستنی (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 300,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 264,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 259,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 293,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 288,000 تومان
بادام کاغذی برشته (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 160,000 تومان