%13 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 188,000 تومان
%14 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 184,000 تومان
%28 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 158,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 156,000 تومان
%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 77,000 تومان
%19 تخفیف
مغز شکستنی (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 234,000 تومان
%25 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 186,000 تومان
%26 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 181,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 219,000 تومان