%24 تخفیف
فندقی 32دانه (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 214,000 تومان
%25 تخفیف
فندقی 32 دانه (خام) بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 209,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 190,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 295,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 285,000 تومان
پسته ریز کله قوچی برشته (بسته یک کیلویی)
تصویر واقعی نیست 298,000 تومان
%8 تخفیف
بادام کاغذی برشته (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 205,000 تومان
%9 تخفیف
بادام کاغذی خام (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 200,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 288,000 تومان