احمدآقایی 25 دانه(برشته)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 110,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 108,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 71,500 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 108,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 106,700 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 107,000 تومان
مغز شکستنی (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 143,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 172,500 تومان