%18 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 139,000 تومان
%19 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 136,000 تومان
%28 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 158,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 156,000 تومان
%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 77,000 تومان
%15 تخفیف
مغز شکستنی (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 209,000 تومان
%25 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 186,000 تومان
%26 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 181,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 219,000 تومان