گردو سِر (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 75,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 146,000 تومان
کله قوچی 21دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 144,000 تومان
اکبری 23دانه (برشته) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 152,500 تومان
اکبری 23دانه (خام) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 148,500 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 173,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 169,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 77,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 128,000 تومان