%30 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 198,000 تومان
%31 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 193,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 225,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 105,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 308,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 303,000 تومان
بادام کاغذی برشته (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 192,000 تومان
بادام کاغذی خام (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 187,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 205,000 تومان