مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 90,500 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 248,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 173,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 315,000 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 88,800 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 243,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 169,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 309,000 تومان