%28 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 158,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 296,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 156,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 290,000 تومان