اکبری 23دانه (خام) (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 77,600 تومان
اکبری 23دانه (برشته) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 152,500 تومان
اکبری 23دانه (خام) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 148,500 تومان
اکبری 23 دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 215,600 تومان
اکبری 23دانه (خام) (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 212,000 تومان
اکبری 23دانه (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 270,000 تومان
اکبری 23دانه (برشته)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 274,000 تومان