%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 350,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 343,000 تومان
%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 180,000 تومان
%8 تخفیف
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 234,000 تومان
%38 تخفیف
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 220,000 تومان
%5 تخفیف
گردو کاغذی درجه یک (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 170,000 تومان
%7 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان
%6 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 274,000 تومان