%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 350,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 343,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 296,000 تومان
%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 141,000 تومان
%8 تخفیف
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 330,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 290,000 تومان
%11 تخفیف
گردو کاغذی درجه یک (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 150,000 تومان
%7 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان