احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 201,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 197,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 130,000 تومان
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 169,000 تومان
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 165,000 تومان
مغز فندق درجه یک (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 309,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 124,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 185,000 تومان
اکبری 22دانه (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 219,000 تومان