%25 تخفیف
فندقی ۳۲دانه (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 428,000 تومان
%25 تخفیف
فندقی ۳۲دانه (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 418,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (بسته یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 380,000 تومان
%10 تخفیف
بادام کاغذی برشته (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 410,000 تومان
%13 تخفیف
بادام کاغذی خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 400,000 تومان
%13 تخفیف
گردو کاغذی درجه یک (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 250,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 566,000 تومان
%34 تخفیف
اکبری 22دانه (خام) (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 550,000 تومان