اکبری 28دانه(برشته) (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 166,000 تومان
اکبری 28دانه(خام) (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 162,000 تومان
اکبری 23دانه (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 240,000 تومان
اکبری 23دانه (برشته)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 244,000 تومان
گردو درجه یک ۴۶%مغز
هربسته یک کیلویی : 99,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 315,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 211,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 207,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 141,000 تومان