اکبری 28دانه(خام) (250 گرمی)
هر بسته 250گرمی : 47,600 تومان
اکبری 28دانه(برشته) (250 گرمی)
هر بسته 250گرمی : 48,600 تومان
اکبری 23دانه (برشته) (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 72,000 تومان
اکبری 23دانه (خام) (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 71,000 تومان
مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 90,500 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 88,800 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 41,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 59,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 58,000 تومان