مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 90,500 تومان
احمدآقایی 25 دانه(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 57,600 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 56,600 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 37,400 تومان
مغز شکستنی (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 74,750 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 55,700 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 90,100 تومان