احمدآقایی 25 دانه(برشته)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 158,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(750گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 155,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 103,000 تومان
اکبری 19 دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 193,600 تومان
اکبری 19 دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 190,600 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 170,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 167,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 154,000 تومان
فندقی 27دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 144,000 تومان