اکبری 28دانه(برشته) (750 گرمی)
هر بسته 750گرمی : 131,000 تومان
اکبری 28دانه(خام) (750 گرمی)
هر بسته 750گرمی : 128,000 تومان
اکبری 23 دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 192,000 تومان
اکبری 23دانه (خام) (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 189,500 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 248,000 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 243,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 111,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 162,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 159,000 تومان