%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 81,000 تومان
%35 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 230,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 153,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 286,000 تومان
%27 تخفیف
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 80,000 تومان
%35 تخفیف
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 225,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 156,000 تومان
%30 تخفیف
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 280,000 تومان