مغز بادام درجه1 خام
هربسته یک کیلویی : 185,000 تومان
اکبری 22دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 213,000 تومان
اکبری 22دانه (برشته)
هربسته یک کیلویی : 217,000 تومان
%11 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته
هربسته یک کیلویی : 189,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته)
هربسته یک کیلویی : 182,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 178,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 169,000 تومان
فندقی 27دانه (خام)
هربسته یک کیلویی : 163,000 تومان
مغز شکستنی
هربسته یک کیلویی : 221,000 تومان