مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 52,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 99,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 141,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 51,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 97,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 138,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 175,000 تومان
%15 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 179,000 تومان