مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 54,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 103,700 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 148,600 تومان
مغز بادام درجه1 خام (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 53,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 101,700 تومان
مغز بادام درجه1 خام (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 145,600 تومان
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 185,000 تومان
%11 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 189,000 تومان