فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 285,000 تومان
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 280,000 تومان
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 571,000 تومان
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 561,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 105,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 53,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 158,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (بسته یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 209,000 تومان