%24 تخفیف
فندقی 32دانه (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 214,000 تومان
%25 تخفیف
فندقی 32 دانه (خام) بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 209,000 تومان
%25 تخفیف
فندقی ۳۲دانه (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 428,000 تومان
%25 تخفیف
فندقی ۳۲دانه (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 418,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 190,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (بسته یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 380,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 295,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 285,000 تومان