اکبری 28دانه(خام) (250 گرمی)
هر بسته 250گرمی : 47,600 تومان
اکبری 28دانه(برشته) (250 گرمی)
هر بسته 250گرمی : 48,600 تومان
اکبری 28دانه(برشته) (500 گرمی)
هر بسته 500گرمی : 92,000 تومان
اکبری 28دانه(خام) (500 گرمی)
هر بسته 500گرمی : 90,000 تومان
اکبری 28دانه(برشته) (750 گرمی)
هر بسته 750گرمی : 131,000 تومان
اکبری 28دانه(خام) (750 گرمی)
هر بسته 750گرمی : 128,000 تومان
اکبری 28دانه(برشته) (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 166,000 تومان
اکبری 28دانه(خام) (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 162,000 تومان
اکبری 23دانه (برشته) (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 72,000 تومان