گردو سِر (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 39,700 تومان
گردو سِر (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 75,000 تومان
گردو سِر (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 107,000 تومان
گردو سِر (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 135,000 تومان
کله قوچی21دانه(برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 77,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 146,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 208,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان
کله قوچی 21دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 144,000 تومان