%30 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 198,000 تومان
%31 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 193,000 تومان
%30 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 395,000 تومان
%31 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 385,000 تومان
%35 تخفیف
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 230,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 225,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 450,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(بسته 500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 105,000 تومان