%13 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 188,000 تومان
%14 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 184,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)برشته
هربسته 1 کیلو گرمی : 350,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه توچین (بسته یک کیلویی)خام
هربسته 1 کیلو گرمی : 343,000 تومان
%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 99,000 تومان
%16 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 51,000 تومان
%21 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 142,000 تومان
%14 تخفیف
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 180,000 تومان