بادام کاغذی برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 47,000 تومان
بادام کاغذی برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 90,000 تومان
بادام کاغذی برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 130,000 تومان
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 164,000 تومان
بادام کاغذی خام (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 46,000 تومان
بادام کاغذی خام (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 88,000 تومان
بادام کاغذی خام (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 126,000 تومان
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 160,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 52,000 تومان