بادام کاغذی برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 49,500 تومان
بادام کاغذی برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 92,700 تومان
بادام کاغذی برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 133,000 تومان
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 169,000 تومان
بادام کاغذی خام (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 48,500 تومان
بادام کاغذی خام (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 90,700 تومان
بادام کاغذی خام (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 130,000 تومان
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 165,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 54,000 تومان