%8 تخفیف
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 330,000 تومان
%6 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 143,000 تومان
%6 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 138,000 تومان
%7 تخفیف
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان
%6 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 274,000 تومان