%8 تخفیف
بادام کاغذی برشته (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 205,000 تومان
%10 تخفیف
بادام کاغذی برشته (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 410,000 تومان
%9 تخفیف
بادام کاغذی خام (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 200,000 تومان
%13 تخفیف
بادام کاغذی خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 400,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 288,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (بسته500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 283,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 566,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 576,000 تومان