بادام کاغذی برشته (بسته500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 192,000 تومان
بادام کاغذی برشته (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 384,000 تومان
بادام کاغذی خام (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 187,000 تومان
بادام کاغذی خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 374,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته 500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 205,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 398,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (بسته یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 408,000 تومان