%18 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 139,000 تومان
%19 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین بسته500 گرمی
هربسته 500 گرمی : 136,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه (برشته) توچین (یک کیلویی)
هربسته 1 کیلو گرمی : 254,000 تومان
%12 تخفیف
فندقی 33دانه (خام) توچین (یک کیلویی)
هربسته 1 کیلو گرمی : 248,000 تومان
فندقی 27دانه (برشته)

اتمام موجودی