نهوه نگهداری پسته

بر اساس سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد فائو، ايران بزرگ ترن کشور توليد کننده پسته در جهان مي باشد. در اين تحقيق پسته خام واريته اوحدي انتخاب گرديد و از روش ماندگاري به روش تهيه شده (ASLT) استفاده شد. ويژگي هاي حسي پسته شامل طعم، بافت و پذيرش کلي در21 ، 8 و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسيژن و دماي نگهداري 5 ، 20 ، 35 و 45 درجه سانتي گراد در تناوب هاي زماني 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 هفته اي با استفاده از طرح آماري اسپليت پلات مورد بررسي قرار گرفتند و زمان ماندگاري پسته تحت شرايط مختلف تخمين زده شد. نتايج تحقيق نشان داد که تغييرات طعم و بافت تحت تاثير تمامي فاکتورهاي مورد بررسي (دماي نگهداري، زمان نگهداري و درصد گاز اکسيژن) معني دار مي باشد. (P<0.05)، اما پذيرش کلي محصول فقط تحت فاکتور زمان نگهداري معني دار است (P<0.05). بيشترين زمان ماندگار براي پسته خاک خشک تحت شرايط 5 درجه سانتي گراد و کمتر از 2 درصد غلظت گاز اکسيژن بر اساس پذيرش کلي پانل ها به مدت 284 روز تعيين گرديد و رگرسيون خطي تابع درجه بهترين به ارزش با R2 بيشتر از 98 درصد را در تمامي سطوح مختلف 21 ، 8 و کمتر از 2 درصد اکسيژن براي پسته خام خشک داشته است.

بيشترين زمان ماندگاري پسته خام خشك در شرايط خاص 284 روز است.

نگهداری در یخچال:

پسته ها را در ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی در بسته بریزید. نگهداری طولانی پسته تازه چیده شده در یخچال، اجازه‌ زنده‌ ماندن به آفات و حشرات را نمی‌دهد. ظروف نسبت به کیسه‌های پلاستیکی برتری نسبی دارند دارد. دمای مناسب برای نگهداری پسته در یخچال ۴ درجه سانتی‌گراد یا کمتر است و پسته تا یک سال تازه باقی می‌‌ماند. در دمای مناسب و در بسته‌بندی مناسب مغز بادام، بادام هندی، فندق، بادام زمینی و پسته تا یک سال قابل نگهداری است.

نگهداری در فریزر:

پسته ها را در ظروف در بسته پلاستیکی بریزید. برای نگهداری در فریزر نیازی به انجماد اولیه‌برای کشتن میکروب‌ها یا آفات وجود ندارد. از کیسه‌‌های پلاستیکی  برای نگه داری پسته در فریزر می‌‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. با وجود این پلاستیک‌های کلفت و محکم و ظروف شیشه‌ای درب دار در اولویت است. این بسته بندی هم برای آجیل‌های با پوست و هم بدون پوست قابل استفاده است. نگهداری در فریزر به دلیل پنهان ماندن آجیل‌ها از نور و حرارت، بهترین روش برای نگهداری آنها در زمان طولانی است. در دمای فریزر و در بسته بندی خوب ،مغز بادام، بادام هندی، فندق، بادام زمینی و پسته به ترتیب دو، دو، یک، دو و سه سال قابل نگهداری است.

 

(0) نظرات