• ریشه درختان پسته

    در گیاهان خاکزی جذب آب و کلیه مواد معدنی عملا از طریق ریشه صورت میگیرد البته آب و برخی از عناصر مانند co2 از طریق برگ ها نیز جذب می شوند.کما اینکه جذب شبنم و مه از طریق شاخه و ...

    بیشتر بخوانید