محصولات ما

احمدآقایی 25 دانه(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 57,600 تومان
احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 201,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(برشته)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 158,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(برشته)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 110,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 56,600 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 108,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(750گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 155,000 تومان
احمدآقایی 25 دانه(خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 197,000 تومان
مغز شکستنی (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 74,750 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,700 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 108,700 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 170,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 55,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 106,700 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 167,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 56,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 107,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 154,000 تومان
فندقی 27دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 144,000 تومان
مغز شکستنی (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 143,000 تومان
مغز شکستنی (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 204,750 تومان
پسته ریز 34 دانه(برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 32,600 تومان
پسته ریز 34 دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 62,500 تومان
پسته ریز 34 دانه(برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 89,000 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 31,600 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 60,500 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 86,000 تومان
اکبری 22دانه (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 219,000 تومان
اکبری 22دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 223,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 198,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 194,000 تومان
احمد آقایی28دانه (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 195,000 تومان
پسته ریز 34دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 114,000 تومان
پسته ریز 34 دانه(خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 110,000 تومان
کله قوچی 23دانه (خام)

اتمام موجودی

فندقی 27دانه (برشته)

اتمام موجودی

کله قوچی22 دانه (خام)

اتمام موجودی

مغز اکبری

اتمام موجودی

پسته ریز ۴۴دانه(خام)

اتمام موجودی

اکبری 23دانه (برشته)

اتمام موجودی

اکبری 23دانه (خام)

اتمام موجودی

فندقی 26 دانه (برشته)

اتمام موجودی

فندقی 26 دانه (خام)

اتمام موجودی

اکبری 23دانه (برشته)

اتمام موجودی

اکبری 23دانه (خام)

اتمام موجودی

فندقی 27دانه (برشته)

اتمام موجودی

فندقی 27دانه (خام)

اتمام موجودی

کله قوچی 23دانه (خام)

اتمام موجودی

کله قوچی 22 دانه(خام)

اتمام موجودی

کله قوچی 22 دانه(خام)

اتمام موجودی

اکبری اعلا (برشته)

اتمام موجودی

احمدآقایی (برشته)

اتمام موجودی

کله قوچی 25 دانه (خام)

اتمام موجودی

کله قوچی 23دانه (خام)

اتمام موجودی

احمدآقایی (خام)

اتمام موجودی

اکبری اعلا (خام)

اتمام موجودی

کله قوچی توچین (خام)

اتمام موجودی

%13 تخفیف
قاووت
هر400گرم : 65,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 90,100 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 172,500 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 247,100 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 89,100 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 170,500 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 244,100 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 98,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 189,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 396,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 97,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 187,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 293,000 تومان
%10 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 345,000 تومان
%10 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 340,000 تومان
%13 تخفیف
بادام هندی سایز320 (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 314,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز320 (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 310,000 تومان
بادام کاغذی برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 49,500 تومان
بادام کاغذی برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 92,700 تومان
بادام کاغذی برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 133,000 تومان
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 169,000 تومان
بادام کاغذی خام (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 48,500 تومان
بادام کاغذی خام (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 90,700 تومان
بادام کاغذی خام (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 130,000 تومان
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 165,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 54,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 103,700 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 148,600 تومان
مغز بادام درجه1 خام (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 53,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 101,700 تومان
مغز بادام درجه1 خام (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 145,600 تومان
مغز بادام درجه1 خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 185,000 تومان
%11 تخفیف
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 189,000 تومان
گردو درجه یک ۴۶%مغز
هربسته یک کیلویی : 90,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 35,600 تومان
گردو کاغذی درجه یک (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 68,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 97,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 124,000 تومان
مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 90,500 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 248,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 173,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 315,000 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 88,800 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 243,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 169,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 309,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 71,500 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 37,400 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 103,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 130,000 تومان
درباره ما

درباره ما

هدف ما از ایجاد سایت رفپسته خرده فروشی وعمده فروشی  محصولات باغ های  پسته خود و اقوام نزدیک و درکل فروش پسته کشاورز به خریدار نهایی می باشد که با این کار میتوانیم بهترین پسته ممکن را با کمترین قیمت به مصرف کننده نهایی برسانیم انواع پسته که در این سایت ملاحظه میفرمایید پسته تولید سال جاری می باشد و در انبارها کهنه نشده است و کیفیت تازه وبالا دارد.پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه‌ای فارسی ...

بیشتر بدانید

چرا مارا انتخاب کنید

اخبار

خسارت ۱۴ هزار تن پسته در رفسنجان

29

خرداد
خسارت ۱۴ هزار تن پسته در رفسنجان

مدیر جهادکشاورزی رفسنجان از خسارت قریب ۱۴ هزار تن پسته به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: بیشترین مقدار خسارت محصول پسته سال گذشته در مناطق کبوترخا ...

بیشتر بخوانید
مهمترین بازار پسته ایران کدام کشورها هستند؟

18

خرداد
مهمترین بازار پسته ایران کدام کشورها هستند؟

رئیس انجمن پسته گفت: حدود ۱۵۰ هزار تُن صادرات پسته داشته ایم و ارزآوری محصول به طور متوسط شش دلار در هر کیلو است که حدوداً یک میلیارد می‌شود.

بیشتر بخوانید
کاشت 162 هکتار پسته در استان ایلام

27

اردیبهشت
کاشت 162 هکتار پسته در استان ایلام

ایلام-رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از کاشت ۱۶۲ هکتار پسته در استان ایلام طی سال جاری خبر داد.

بیشتر بخوانید