محصولات ما

کله قوچی21دانه(برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 77,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 146,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 208,000 تومان
کله قوچی 21دانه(برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 264,000 تومان
کله قوچی 21دانه(خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 144,000 تومان
کله قوچی 21دانه(خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 205,000 تومان
کله قوچی 21دانه(خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 260,000 تومان
کله قوچی24 دانه (خام)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 240,000 تومان
اکبری 23دانه (خام) (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 77,600 تومان
اکبری 23دانه (برشته) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 152,500 تومان
اکبری 23دانه (خام) (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 148,500 تومان
اکبری 23 دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 215,600 تومان
اکبری 23دانه (خام) (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 212,000 تومان
اکبری 23دانه (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 270,000 تومان
اکبری 23دانه (برشته)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 274,000 تومان
%16 تخفیف
احمدآقایی 25 دانه (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 251,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 70,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 128,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 192,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 69,000 تومان
%13 تخفیف
کله قوچی 24دانه (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 126,000 تومان
کله قوچی 24دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 189,000 تومان
%7 تخفیف
احمد آقایی28دانه (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 189,000 تومان
کله قوچی 24دانه (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 244,000 تومان
%16 تخفیف
قاووت
هر400گرم : 75,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 105,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 202,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 292,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 104,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 200,500 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 289,100 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 113,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 219,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 341,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 112,700 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 217,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 338,000 تومان
بادام هندی سایز ۲۴۰ (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 405,000 تومان
%11 تخفیف
بادام هندی سایز ۲۴۰ (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 400,000 تومان
بادام هندی سایز320 (برشته) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 374,000 تومان
بادام هندی سایز320 (خام) (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 370,000 تومان
بادام کاغذی برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 64,250 تومان
بادام کاغذی برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 123,000 تومان
بادام کاغذی برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 176,000 تومان
بادام کاغذی برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 224,000 تومان
بادام کاغذی خام (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 63,250 تومان
بادام کاغذی خام (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 121,000 تومان
بادام کاغذی خام (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 173,250 تومان
بادام کاغذی خام (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 220,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 72,000 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 137,800 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 197,500 تومان
مغز بادام درجه1 خام (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 71,000 تومان
مغز بادام درجه1 خام (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 135,800 تومان
مغز بادام درجه1 خام (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 194,500 تومان
مغز بادام درجه1 برشته (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 250,000 تومان
گردو سِر (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 39,700 تومان
گردو سِر (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 75,000 تومان
گردو سِر (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 107,000 تومان
گردو سِر (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 135,000 تومان
مغز گردو (250گرمی)
هربسته 250 گرمی : 66,000 تومان
مغز گردو (500گرمی)
هربسته 500 گرمی : 126,500 تومان
مغز گردو (750گرمی)
هربسته 750 گرمی : 181,000 تومان
%11 تخفیف
مغز گردو (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 230,000 تومان
گردو درجه یک ۴۶%مغز
هربسته یک کیلویی : 115,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (250 گرمی)
هربسته 250 گرمی : 35,600 تومان
گردو کاغذی درجه یک (500 گرمی)
هربسته 500 گرمی : 68,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (750 گرمی)
هربسته 750 گرمی : 97,000 تومان
گردو کاغذی درجه یک (یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 120,000 تومان
مغز فندق درجه یک(برشته)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 90,500 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 248,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 173,000 تومان
مغز فندق درجه یک (برشته)(یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 315,000 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(250گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 88,800 تومان
مغز فندق درجه یک(خام)(750گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 243,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(500گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 169,000 تومان
مغز فندق درجه یک (خام)(یک کیلویی)
هربسته یک کیلویی : 309,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(500 گرمی)
هر بسته 500 گرمی: 77,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(250 گرمی)
هر بسته 250 گرمی: 41,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته(750 گرمی)
هر بسته 750 گرمی: 111,000 تومان
مویز درجه یک بدون هسته (یک کیلویی)
هر بسته یک کیلویی: 141,000 تومان
درباره ما

درباره ما

هدف ما از ایجاد سایت رفپسته خرده فروشی وعمده فروشی  محصولات باغ های  پسته خود و اقوام نزدیک و درکل فروش پسته کشاورز به خریدار نهایی می باشد که با این کار میتوانیم بهترین پسته ممکن را با کمترین قیمت به مصرف کننده نهایی برسانیم انواع پسته که در این سایت ملاحظه میفرمایید پسته تولید سال جاری می باشد و در انبارها کهنه نشده است و کیفیت تازه وبالا دارد.پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه‌ای فارسی ...

بیشتر بدانید

چرا مارا انتخاب کنید

اخبار

معرفی پسته ایران در نمایشگاه جهانی «آنوگا»

12

مهر
معرفی پسته ایران در نمایشگاه جهانی «آنوگا»

دبیرکل انجمن پسته ایران از شرکت این انجمن در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا - ۲۰۲۱ شهر کُلن آلمان طی چند روز آینده با هدف معرفی انواع رقم‌ها، مزیت‌ها و جایگاه پس ...

بیشتر بخوانید
افت چشمگیر تولید پسته در کرمان

1

مهر
افت چشمگیر تولید پسته در کرمان

کرمان - دبیرکل انجمن پسته ایران گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی شاهد کاهش چشمگیر تولید پسته هستیم.

بیشتر بخوانید
خشکسالی پسته را گران کرد!

13

شهریور
خشکسالی پسته را گران کرد!

امسال خشکسالی پسته را گران کرد و علاوه بر آن افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده است. عضو هیات مدیره بارفروشان گفت: امسال قیمت هر ...

بیشتر بخوانید