• میکروارگانیسم ها

    میکروارگانیسم های مفید فراوان ترین جانداران زنده موجود در خاک هستند که وظیفه تحرک چرخه مواد مغذی و آلی، حاصلخیزی و باروری خاک، ترمیم خاک، سلامت گیاهان و تولید اولیه اکوسیستم ر ...

    بیشتر بخوانید