آفات پسته

از ابتدای فصل تا آخر فصل و زمان ریزش برگها از شیره درخت تغذیه می‌کند و باعث ضعیف شدن درختان می‌شوند. آفت در هر سال چند نوبت طغیان می‌کند. در ابتدای فصل باعث ریزش تعدادی از میوه های تازه تشکیل شده می‌شوند و در اواسط فصل باعث ضعف درختان و ترشح عسلک می‌شود. تغذیه از شیره گیاهی در اواسط فصل باعث ترشح عسلک می‌شود و در پی آن وزن محصول کم می‌شود، خندانی کمتر شده و پوکی میوه ها بیشتر می‌شود. با گذشت زمان برگها و جوانه های سال بعد هم ریزش می‌کنند و باعث می‌شود محصول سال آینده کمتر می‌شود.
برای کنترل این آفات باید سموم سیستمیک مانند کنسالت(0.5 در هزار)، کونفیدور(0.4 در هزار)، موسپیلان(250 تا 300 سی سی در هزار لیترآب، آکتارا(300 گرم در هزار لیتر)، کالیپسو(300 تا 400 سی سی در هزار لیتر آب)، انویدور(300 تا 400 سی سی در هزار) و مونتو 0.5 لیتر در هزار لیتر آب مناسب است که باید با مشورت کارشناس مصرف شود. در اوایل فصل از سموم با اثرات جانبی کمتر مانند کنسالت و انویدور استفاده کرد. در ارقامی مانند اوحدی اواسط فصل در ماههای گرم و بعد از برداشت اگر روی 50 درصد برگها 15 پسیل وجود داشت مبارزه انجام شود. در ارقام دیگر مثل کله قوچی، اکبری یا احمد آقایی که حساس تر هستند این تعداد پایین تر است.

پسيل معمولي پسته ( شيره خشك ) agonosceiae pistaciae
پسيل معمولي پسته ازگروه آفات درجه يك پسته مي باشد كه درتمام مناطق پسته كاري كشور گسترش دارد باغداران به آن شيره خشك مي گويند زيرا عسلك دفع شده از انتهاي بدن (كورنيكول ) پوره ها در مقابل هوا خشك شده تبديل به دانه هاي مدور شكري مانند مي شود كهروي برگهاي زيرين وزير درختان مي زيرد و گاها شيره نباتي بصورت فتيله از انتهاي بدن پوره ها خارج مي شود.
نوزادان خسارت
نوزادان پسيل پس از خروج ازتخم تغذيه خود را با مكيدن شيره گياهي درختان پسته شروع مي كنند ، پوره ها در تمام مراحل دوره زندگي و حشرات كامل تا زمان مرگ به تغذيه خود ادامه مي دهند و مقادير بسيار زيادي عسلك كه به شكرك معروف است ترشح مي كنند ، تغذيه آفت از بافتهاي گياه موجب ضعف كلي گياه مي گردد. خسارت اقتصادي آفت بستگي به زمان و مرحله رشد اندامهاي گياه دارد. زمانهاي حساس خسارت اوايل شروع مغز بستن پسته و پس از آن مي باشد كه جمعيت بالاي آفت مي تواند موجب پوكي و نيم مغز شدن دانه ها گردد ضمنا حمله پسيل منجر به ريزش جوانه هاي در حال تشكيل سال آينده و نهايتا ريزش برگها مي شود بطوريكه گياه بشدت ضعيف شده و در سال آينده نيز رشد خوبي نخواهد داشت.

 

(0) نظرات