فریز پسته تازه

بهترین روش برای نگه داشتن پسته تازه ، فریز کردن آن است .و نکته قابل توجه اینکه پسته را بایر از پوست نرم جدا کرده و با پوست استخوانی آن فریز کنید . سعی کنید برای فریز هوای داخل پاکت را گرفته اینجوری هم فضا کمتری از فریزر گرفته میشه و هم اینکه پسته بوی یچخال رو به خود نمیگیره و مدت بیشتری در فریزر میماند .

و اینکه پوست نرم خیلی زود سیاه کرده و پوست استخوانی رو تیره میکند.

(0) نظرات