• احمدآقایی (خام)

    یکی از بهترین ارقام پسته،پسته احمدآقایی است...گلدهی در این رقم در سالهای مختلف به طور متوسط از 4 فروردین شروع و تا 12 فروردین ادامه دارد.برگ ها در این رقم کوچک و حدوداُ 60 درصد بر ...

    بیشتر بخوانید