• کله قوچی توچین (خام)

    بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است.در رفسنجان حدود 7000 هکتار پسته کله قوچی کاشت شده است.  عملکرد این رقم در بعضی مناطق بخش بوده است.بیشتر معروفیت این رقم به دلی ...

    بیشتر بخوانید